woensdag 29 maart 2017

Zonder het Christendom, de Europese naties zijn niet meer dan lichamen zonder ziel — zombies...


Het Christendom is gebaseerd op een persoonlijke relatie met Jezus Christus.'Want in Hem zijn alle dingen geschapen' (Lees Col 1:16,17).Als je Jezus uit het Christendom haalt, dan is er niets meer over.Hij is de meest unieke persoon van alle tijden. Hij heeft de loop van de geschiedenis veranderd. Zelfs de datum van ons dagblad geeft aan dat Jezus van Nazareth ongeveer 2.000 jaar geleden op deze aarde heeft geleefd.Geen mens heeft de wereld zo ingrijpend veranderd en op zijn kop gezet als Jezus. Zijn impact op de wereldgeschiedenis en algemene ontwikkeling is gigantisch.Jezus heeft dingen gedaan die geen enkel ander mens heeft gedaan.Hij had wonderbaarlijke krachten tot zijn beschikking, die Hij alleen gebruikte om andere mensen te helpen.Hij ging geen vijand uit de weg.Hij gaf bijzonder onderwijs.Hij zat aan tafel met de loosers, de armen, de uitgestotenen.Hij liet ons zien, hoe we het beste kunnen leven en hoe we anderen het beste kunnen behandelen.De christenen in de vijfde eeuw na Christus hebben het zo geformuleerd: Jezus is één persoon, maar Hij heeft twee naturen: een goddelijke en een menselijke natuur. Jezus is volledig mens en volledig God...

Het Christendom heeft in minder dan vier eeuwen het Romeinse rijk voor zich weten te winnen. Dat is van onder op gebeurd, zonder dwang of geweld, zonder overheidsingrijpen of -steun.Rond het jaar 1000 (het grote schisma in 1054) ontstond er een splitsing tussen het oosterse en westerse christendom. Constantinopel, het huidige Istanboel, is de hoofdstad van de oosters-orthodoxe kerk. De Orthodoxe kerk vind je vooral in het Midden-Oosten, Oost-Europa en Rusland.Rome is de hoofdstad van de Rooms-katholieke kerk (met de paus als hoogste leider)...De oosters-orthodoxe christenen erkennen de autoriteit van de paus niet.Nergens leert de Bijbel ons dat er een opvolger van Petrus is of dat er iemand plaatsbekleder is van de Here Jezus.Er bestaat maar één middelaar tussen God en mens en dat is Jezus Christus (1 Timoteüs 2:5).De Katholieke Kerk haar oorsprong niet heeft in de leer van Jezus of van Zijn apostelen,zoals beschreven in het Nieuwe Testament...Het Katholicisme is een valse religie.In 1517 spijkerde Maarten Luther een pamflet op de kerkdeur. Daarop stond geschreven wat hij allemaal fout vond aan de rooms-katholieke kerk. Doordat de rooms-katholieke kerk zoveel macht had gekregen, ook in de politiek, was er veel fout gegaan. Luther vond dat de kerk zich moest bezinnen op haar oorsprong en zich moest hervormen. Want zo had Jezus het niet bedoeld.De Orthodoxe Kerk(bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk) pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn en tracht haar oorsprong te herleiden naar de oorspronkelijke apostelen middels een onafgebroken aaneenschakeling van apostolische opvolging(de Griekse naam orthodox betekent letterlijk “rechtgelovig”, het ware geloof behoudend).Deze christenen vieren hun kerkdiensten nog op dezelfde manier als in de tijd van de eerste christenen...De Katholieke Kerk is een bolwerk van macht en geld en heeft 2000 jaar christendom verkwanselt.Wie de geschiedenis van de Katholieke kerk doorspit, treft een geschiedenis van list en bedrog, van moord en verminking aan. Dit allemaal in en uit naam van de paus.De Katholieke Kerk is een criminele organisatie, die een grote helpende hand uitstak naar Mussolini en Hitler...

Wij weten niet zo heel veel over het leven van Jezus.Het is belangrijk te herkennen dat Jeruzalem en een groot gedeelte van Israël in 70 na Christus door de Romeinen werd binnengevallen en verwoest. Veel inwoners werden afgeslacht. Complete steden werden letterlijk met de grond gelijkgemaakt en verbrand! Het mag ons dan ook niet verbazen dat veel bewijsmateriaal voor Jezus in die tijd werd vernietigd. Wat wij van hem weten, komt uit de Bijbel, uit het Nieuwe Testament.Overal waar Jezus kwam vertelde hij verhalen over God, hij genas zieke mensen en verrichtte wonderen. Maar al na drie jaar werd hij opgepakt door de Romeinen, die toen het land Israël bezet hielden. Hij werd ervan beschuldigd mensen op te zetten tegen de regering van de Romeinen. Hij werd gekruisigd.De Babylonische Talmoed (Sanhedrin 43a) bevestigt de kruisiging van Jezus.Belangrijke Romeinse historici die aan het eind van de eerste eeuw werkten, zoals Tacitus(die werd ongeveer 25 jaar na Jezus’ dood geboren) en Suetonius, beschrijven Jezus als de oprichter van het Christendom.Ze stellen dat Hij een beweging begon, gekruisigd werd en dat die beweging enigszins een bedreiging bleef vormen voor de Romeinse overheid.” De overgrote meerderheid van Schriftgeleerden (Christelijk en niet-christelijk) toegeven dat de Epistels van Paulus (op zijn minst enkele hiervan) feitelijk in het midden van de eerste eeuw na Christus, door Paulus werden geschreven, minder dan veertig jaar na de dood van Jezus.Sommige "hoog" kritische Duitse geleerden uit de 18e en 19e eeuw hebben getwijfeld aan Jezus' bestaan. Ze wezen daarbij op het feit dat sleutelfiguren uit de Evangeliën als Pontius Pilatus en Kajafas ook nooit waren bevestigd als reëel. Weerlegging van dat argument werd pas mogelijk in het midden van de 20e eeuw.Archeologen bevestigden Pilatus' bestaan in 1962 toen ze zijn naam tegenkwamen in een inscriptie in een opgegraven steen. Net zo goed was het bestaan van Kajafas onzeker tot 1990, toen een ossuarium (beenderen kist) werd ontdekt met zijn inscriptie erop. Archeologen hebben ook het vermoedelijke huis van Simon Petrus ontdekt en een rots waar Johannes doopte in de Jordaan...Er zijn nog meer historische bronnen die Jezus vermelden: Julius Africanus, de Babylonische Talmoed, Lucianus van Samosata, Mara Bar-Serapion en diverse Gnostische schrijfsels....

Het Midden-Oosten was ooit overwegend christelijk, maar onder invloed van de islamitische oproep tot jihad veroverden de legers van Mohammed de hele regio en uiteindelijk ook de Balkan en Spanje. Tenslotte sloegen de christenen terug in oorlogen die later als de Kruistochten werden aangeduid.Ze begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen.De Kruistochten  had niets te maken met professioneel georganiseerde ridder legers, die het martelaarschap voor God en de religieuze Jihad voor ogen hadden, zoals die wel binnen de Islam bekend waren.Ze zagen zichzelf als pelgrims, die probeerden christelijke gebieden te heroveren en te bevrijden van de wrede indringers.De eerste Kruistocht was zelfs een knullig en onprofessioneel georganiseerde expeditie, die wonderwel toch slaagde...Maar,de Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben, dat de opmars van de Islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht en gaandeweg heroverden de christelijke ridders gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze opnieuw onder christelijke invloed, tot op de dag van vandaag.Zonder de Kruistochten was heel het westen al eeuwenlang islamitisch...

Atheïsten,communisten, marxisten,globalisten,duivels en andere zombies, beweren dat God niet bestaat.Maar,God is er altijd al geweest en zal er altijd zijn.Ons eigen bestaan en dat van het hele universum wijst op het bestaan van een eeuwige God.Mensen zijn niet per ongeluk op aarde.Je kunt ook bewijs dat God bestaat vinden door naar de natuur te kijken.Als je naar de natuur kijkt, dan lijken veel dieren en planten wel op een schilderij en zie je ook tekenen van een ontwerp.Net zoals we in de schilderijen van Rubens de hand van een meester zien en in de techniek van een iPhone het intellect van een ingenieur onderscheiden, zo zien we in de miljoenen wonderen van de natuur de hand en het brein van een fenomenaal grote Kunstenaar en Uitvinder.Newton schreef: ‘Dit buitengewoon prachtige stelsel van zon, planeten en kometen kon alleen maar voortkomen uit het raadsbesluit en de soevereine heerschappij van een intelligent en machtig wezen”...De volmaakte structuur van het heelal getuigt van een intelligent ontwerp.De enorme complexiteit van het heelal en van de levende wezens wijzen op een intelligente Ontwerper, die het heelal heeft geschapen en in stand houdt. Daarvan zijn zoveel voorbeelden te geven dat het ondoenlijk is om die hier te beschrijven.Universum en alles wat zich erin bevindt is een gevolg. Er moet iets zijn wat het ontstaan van alles veroorzaakt moet hebben. Er moet uiteindelijk iets “onveroorzaakts” zijn geweest om het bestaan van alles te kunnen hebben veroorzaakt. Dat “onveroorzaakte” iets is God...Leven alleen kan voortkomen uit leven.De levende wezens op aarde kunnen niet als vanzelf uit dode stoffen tevoorschijn komen. Recent omvangrijk wetenschappelijk onderzoek (eind vorige eeuw) om een fysieke verklaring van het leven te vinden door de bestudering van eiwitmoleculen is afgebroken. De conclusie was dat 'leven' niet te definiëren is vanuit fysieke elementen. Daardoor is het wel extreem onaannemelijk dat levende wezens spontaan zijn ontstaan uit 'dode stoffen'...Maar God wordt ook zichtbaar in Jezus...
 
God heeft de aarde geschapen en ook de mensen. Hij deed dit met het doel: een prachtige wereld waarin mensen in vrede en geluk zouden leven. Dit is misgegaan.Door ongehoorzaamheid aan de geopenbaarde wil van God werd de mens zondig en onderworpen aan de macht van de duivel.Dat er veel kwaad is in de wereld zal niemand ontkennen.Maar voor iemand die in een God gelooft, die almachtig is en volmaakt goed, kan dat een groot probleem zijn. Een probleem dat je aangrijpt. En dan vraag je je af : waar komt dat kwaad toch vandaan? Is er een tweede bovennatuurlijke macht die daar verantwoordelijk voor is? Met andere woorden: komt het goede van God en alle ellende van de duivel?... De mensheid als geheel kan er niet omheen, dat zij het grootste deel van kwaad en lijden zelf veroorzaakt.Overal zijn er oorlogen, politieke conflicten, onrecht, armoede, leugens, misleiding, verwarring, criminaliteit, moord en alles wat je nog meer kan bedenken bij het begrip kwaad.God heeft de mens het allergrootste geschenk van de vrije wil gegeven,om hen op die manier liefde te kunnen laten ervaren en waar de mens kan kiezen, tussen goed en kwaad.Dus, God kan niet tegenhouden dat een mens het kwade kiest en tegelijk ervoor zorgen dat de mens zijn vrijheid behoudt.Zonder vrije wil zijn mensen niet in staat liefde te ervaren. De mens zou dan een robot zijn geweest en als God wezens zou scheppen die Hem automatisch zouden liefhebben, dan zou er geen sprake zijn van echte liefde.Liefde veronderstelt vrijheid...De zonde in ons hart is de oorzaak van onze ellende.Niet de overheid, niet de maatschappij, niet de religie en niet de economie zijn de wortel van onze problemen, maar het menselijk hart is de bron van kwaad...De wereld heeft meer dan ooit Christus nodig.De wereld heeft Zijn liefde nodig!Het is tijd dat je voor Hem kiest. Keer de duisternis de rug toe en kies voor Jezus Christus.Hij laat ons zien wie God echt is...

Veel westerlingen zijn vreemdelingen in hun eigen cultuur.Velen denken dat Griekenland en Rome model staan voor de antieke beschaving, die vernietigd is door christelijke barbaren, die de wereld in de donkere middeleeuwen stortten, en dat de beschaving gered is door de Renaissance, en pas de Verlichting ons de ogen opende voor de moderne wetenschap, het marktstelsel en de moderne democratie.In feite rust de westerse beschaving op Griekenland en het voorchristelijke Rome en op het Jodendom en Christendom.Het is simpelweg niet waar dat het Christendom een hoog ontwikkelde beschaving onder de voet liep en verwoestte.In het oude Griekenland en Rome had een mensenleven weinig waarde: zwakke kinderen werden ergens achtergelaten, kindermoord was niet ongewoon, pasgeboren dochters werden verdronken als men liever een zoon wilde, gladiators werden in de arena door wilde dieren verscheurd... Het Christendom schiep veel later juist orde en stabiliteit, met name via kloostergemeenschappen.In de kloosters werden scholen opgericht, die een enorm belangrijke rol hebben gespeeld.Het Concilie van Nicea van 325 n.Chr. was de eerste internationale kerkelijke vergadering en daar werd besloten dat elke stad met een kerk ook een ziekenhuis moest hebben. In de middeleeuwen vind je inderdaad overal in Europa ziekenhuizen, vaak verbonden aan kloosters.Kloosters in heel Europa,werden ook centra van productiviteit, studie en kennis.De oudste universiteiten in Europa zijn begonnen als christelijke instelling...

 De verheven rol van de vrouw in de westerse cultuur gaat terug op Jezus.De mensenrechten (inclusief die van vrouwen en kinderen) hun wortels hebben in het Christendom.De vrouw werd in Jezus' dagen als minderwaardig en zo'n beetje als een niet-persoon beschouwd tot zijn leer werd gehoord en gehoorzaamd.Het christelijke idee van de gelijkwaardigheid van mensen was de motor achter de campagne om de slavernij af te schaffen, achter het streven naar democratie en achter het formuleren van mensenrechten.Christenen vormden de eerste groepering die een campagne tegen de slavernij organiseerde. William Wilberforce voerde louter op grond van zijn christelijke overtuiging campagne tegen de slavernij in Engeland, zodat daar in 1833 de slavernij verboden werd.Met het toenemen van de invloed van het Christendom, gingen maatschappelijke instellingen zich meer richten op wat humaan en sociaal heilzaam was. Daarmee werden huwelijk en gezin belangrijk. In het oude Griekenland was dat niet zo: Plato stelde voor om het gezin af te schaffen en de voortplanting en de zorg voor kinderen door de staat te laten regelen. Huwelijken waren alleen nuttig voor de voortplanting. Liefde speelde geen rol en Aristoteles meende dat vrouwen niet tot vriendschap in staat waren...De christelijke bijdrage aan onze wetgeving, economie, politiek, kunsten,recht, het gezinsleven, kalender en vakanties (holidays), aan onze morele en culturele prioriteiten is, dat we daarzonder een totaal andere maatschappij gehad zouden hebben.Bijna alles waar we trots op zijn in onze cultuur, heeft wortels in het Nieuwe Testament/Bijbel.De geschiedenis van het Christendom is feitelijk de geschiedenis van de Westerse beschaving...We missen het contact met God in ons leven. Keer terug op de weg die God wil dat u zult gaan.Geef u opnieuw over aan de leiding van Jezus Christus en probeer zo veel mogelijk je leven te leiden met de waarden, die Jezus ons voor heeft gehouden...LANG LEVE CHRISTELIJKE EUROPA!...http://biblepictures.net/man-jesus/man-jesus-022.jpgDe meeste mensen denken dat de Islam een godsdienst is, zoals elke andere, met een vooral spirituele boodschap die elke gelovige naar beste vermogen probeert in te vullen.Niets is minder waar.De Islam is een alles omvattend politiek systeem/ideologie,waarin God slechts een bijrol speelt.Minstens 75% van de Sira (het leven van Mohammed) gaat over de Jihad. Ongeveer 67% van de Koran, geschreven in Mekka, gaat over de ongelovigen of de politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Ongeveer 20% van Bukhari’s Hadith gaat over de jihad en de politiek. De religie vormt het kleinste deel van de islamitische stichtingsteksten.Deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen...De naam Allah die gebruikt wordt in de Koran, stamt uit de Arabische wereld van ver voor de Islam. In de polytheïstische religie van Mekka werden destijds 360 goden vereerd. Na zijn ervaringen in de grot van Mekka riep Mohammed de god Allah van zijn eigen stam (de Koeraisj) uit tot oppergod: de maangod, de god van de oorlog en het zwaard. Daarmee verkondigde Mohammed dus niet de ware God aan de dienaars van de afgoden, zoals Paulus dat eerder in Athene had gedaan, maar verhief hij de status van zijn eigen stamgod binnen het pantheon (godentempel) van Mekka en sloot daarmee alle andere goden uit.Ook veel Hindoes vereren slechts één God uit vele goden…..

Volgens de Islam,heel de wereld moet onderworpen worden aan Allah. Dat is het kerndoel van de Islam(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40)…Alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(Dar al-Islam), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd(Dar al-Harb), dat moet worden veroverd/onderworpen(’Allah duldt niemand in het delen van zijn heerschappij’-Koran:18:26)…Twee maal trachtte de Islam Europa te veroveren.Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de Islam.Omdat dit met militaire middelen keer op keer mislukte, gooide de Islam het zo’n 50 jaar geleden over een andere boeg, namelijk door middel van miljoenen migranten de Westerse samenleving, stap voor stap van binnenuit te ondermijnen en uiteindelijk over te nemen.De Jihad(strijd op Allah weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe Islamisten niet-moslims landen(Dar al-Harb), op de knieën wil dwingen. Het plan is geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om Islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken. Tientallen landen zijn zo veroverd!...

De Koran roept alle moslims op om mee te strijden voor de uitbreiding van de Dar al-Islam.In deze boek staat een groot aantal oproepen om gewelddadig op te treden tegen niet-moslims.Een Koranvers zoals ‘doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend…”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… ”Het vechten is voor u voorgeschreven.”(Koran 2:216)…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…”Voor oorlog tegen hen, totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort.”(Koran 8, 39)…”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101.) …”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD, totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…”Een Kafir/niet-moslim/ mag onthoofd worden” (Koran 47:4) …”Een Kafir mag geterroriseerd worden”(Koran: 8:12)… enz,enz,enz…VERSCHRIKKELIJK!....

De Koran is een handboek om te veroveren, om oorlog te voeren.Mohammed was niet alleen profeet en leraar, maar ook heerser en soldaat.Hij was de laatste 10 jaar van zijn leven permanent in oorlog,om de Islam uit te breiden.Jezus verbood het gebruik van geweld en zei dat iemand die het zwaard hanteert, door het zwaard zal omkomen.De strijd waartoe wordt opgeroepen (Ef. 6: 10-20) in het Nieuwe Testament/Bijbel/ is een geestelijke strijd met geestelijke wapens:“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld en onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de kwade geesten”, zei Jezus.Hij bereikt mensen door Zijn liefde, niet door hen te onthoofden.Nog steeds worden duizenden mensen geëxecuteerd, omdat ze in Jezus geloven. Zij weigeren hun geloof op te geven – ook al worden ze vreselijk gemarteld en bedreigd... ..In vergelijking met de Koran wordt vaak tegengeworpen dat ook de Bijbel intolerant is en met een zekere regelmaat terreur beschrijft. Maar dan verwijst men altijd naar het Oude Testament(dateert uit de periode voor Christus),waar zijn ook teksten te vinden, waarin oproept tot geweld.Maar die teksten hadden betrekking op specifieke gebeurtenissen. Het waren opdrachten, geen voorschriften die tot op de dag van vandaag gelden.Een algemene oproep om tegen niet-gelovigen te strijden, komt in de Bijbel niet voor.Dus om te zeggen dat ‘er in de Bijbel ook geweld voorkomt’ is schandalig banaal en misleidend...De teksten in de Bijbel zijn juist geformuleerd als historische verhalen, waarbij de gebeurtenissen in een ver verleden zijn geplaatst.Maar,de inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu...

De historie van de Islam is;moord, afslachting, plundering, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting!Doden, moorden, terrorisme en bloedvergieten zijn de DNA codes van de Islam…De islamitische verovering van India is waarschijnlijk het bloedigste verhaal in de geschiedenis der mensheid.In deze land alleen al zijn tussen de zestig en tachtig miljoen hindoes ter dood gebracht gedurende de eeuwen van invasies door islamitische legers.De grootste genocide tijdens mijn leven was waarschijnlijk die in Oost-Pakistan (1971, officieel 3 miljoen doden), een Jihad, die vooral de hindoe-minderheid viseerde.De lange lijst van doden, vervolgden, bannelingen en onder dwang bekeerde Joden en christenen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, loopt ook in de miljoenen.En vergeet niet de 1.5 miljoen Armeense christenen, die door de Turken werden gedood tijdens WW-I.…Volgens Bill Warner(directeur van het Center for the Study of Political Islam -CSPI) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam(”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)…Ook vandaag worden wereldwijd duizenden onschuldige mensen gruwelijk afgeslacht, omdat ze zich niet aan de Islam onderwerpen.
 

vrijdag 17 maart 2017

OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT!

https://zlj13051967.files.wordpress.com/2013/09/zombie-apocalypse-is-possible-1.jpg?w=788&h=546Na het nazisme en communisme is de ISLAM de derde totalitaire ideologie die ons bedreigt.Voor de Islam(de meest intolerante cultuur op aarde) is de hele wereld wakf, gebied van Allah(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40).En alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(Dar al-Islam), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd(Dar al-Harb), dat moet worden veroverd/onderworpen(’Allah duldt niemand in het delen van zijn heerschappij’-Koran:18:26)…Moslims, ongeacht radicaal of niet-radicaal willen dat de hele wereld zich onderwerpt aan de Islam en wetten van de Sharia.Door je niet te onderwerpen aan de Islam, ben je als niet-moslims niets meer dan de vijand van deze politieke ideologie….

De uitbreiding van de Islam heeft tot de vernietiging van tientallen hoge beschavingen en niet-islamitische culturen geleid. De meest verwoestende genocide uit de wereldgeschiedenis was de aanval van Turkmeense en Arabische islamlegers op India in de 10e eeuw. Als gevolg daarvan werden in India meer dan 80 miljoen Hindoes afgeslacht en werd het boeddhisme uitgeroeid, omdat deze laatste zich niet verdedigde tegen een uitroeiing, vanwege een algemeen religieus verbod op geweld.De lange lijst van doden, vervolgden, bannelingen en onder dwang bekeerde Joden en christenen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, loopt in de miljoenen.En vergeet niet de 1.5 miljoen Armeense christenen die door de Turken werden gedood tijdens WW-I...Volgens Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers,in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de politieke Islam.De grootste genocide tijdens mijn leven was waarschijnlijk die in Oost-Pakistan (1971, officieel 3 miljoen doden), een jihad, die vooral de hindoe-minderheid viseerde(”Islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld”-Koran 4:76, 60:4)… 

Overal op deze aarde, waar islamitisch geloof een andere godsdienst raakt, is oorlog. Zelfs onderlinge islamitische stromingen moorden elkaar uit.De wereldwijde Jihad of de heilige oorlog die door het IS,Boko Haram,Hezbollah,Hamas,Al Shabab,Taliban en Moslimbroederschap wortel schiet, poogt om alle volkeren uit te roeien of de niet-moslim te onderwerpen, en te vernietigen en niet alleen maar alle niet moslimoverheden te verwijderen, maar alle maatschappijen en culturen die niet Islamitisch zijn("Bestrijdt hen, totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt,"-Koran -8:39) ...Zo’n 80 procent van alle aanslagen wereldwijd, wordt gepleegd door mensen van een islamitische achtergrond.De weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard. Ook hier volgt IS,Boko Haram,Hezbollah,Hamas,Al Shabab,Taliban en Moslimbroederschap het geloof op de voet(”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95)….

In talloze passages lijkt de Koran eerder op het reglement voor de krijgstucht van een oorlogvoerende natie, dan op een religieus boek. De talloze letterlijke oproepen in de Koran tot intolerantie of geweld tegen de ongelovigen/niet-moslims/, zijn niet plaats- en tijdsgebonden maar onbegrensd in ruimte en tijd, universeel.Een Koranvers zoals ‘doodt hen waar ge ze ook maar kunt vinden’ (Koran 2:191, 4:89 en 4:91) is typerend…”Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.”(Koran- 8:12)… ”Het vechten is voor u voorgeschreven.” (Koran 2:216)…”En bestrijdt hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!”(Koran 2.193)…”Voor oorlog tegen hen, totdat er geen verzoeking meer is en de godsdienst geheel aan Allah toebehoort.”(Koran 8, 39)…”O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden.Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.”(Koran 5: 54)…”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn doof, stom en blind.”(Koran 2:171.) …”Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101.) ..”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!”(Koran 60.4)…”De erfenis van een vrouw is de helft van die van een man.” (Koran 4, 176)…. ”De man heeft het recht zijn vrouw te slaan bij ongehoorzaamheid.” (Koran 4, 34)…Op zeker 23 plaatsen in de Koran, worden de moslims opgeroepen om strijd te voeren tegen de ongelovigen/niet-moslims...Brrrrrr!…

De inhoud van de Koran is zo geformuleerd, dat de bevelen gericht zijn aan moslims van alle tijden, dus ook aan moslims van nu.En wanneer we een eenvoudige blik werpen op deze passages uit de Koran, wordt duidelijk hoe gemakkelijk het is voor veel moslims om haat en vijandigheid te voelen jegens joden, christenen en andere niet-moslims....’Vertel mij nu eens wat de Islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de Islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden we (de moslims, red.) gehersenspoeld over onze missie op aarde: vechten voor de Islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden. Ik vind dus niet dat de Islam een geloof is. Het moet ook niet als een geloof behandeld worden, het is een politieke ideologie, die haat verkondigt,’zei beroemde Syrisch-Amerikaanse ex-moslima Wafa Sultan...„Islam is terreur. De Islam is de reden waarom die moslim hier woont, in plaats van in het land waar zijn roots liggen,” zei Ebru Umar,een dappere en eerlijke Nederlandse columniste van Turkse afkomst...Mustafa Kemal Atatürk, politicus en grondlegger van de republiek Turkije zei:“Islam – deze onbegrijpelijke theologie van een immorele Bedoeïen, is een rottend kadaver, dat ons lichaam vergiftigt”…

Islam is een religieuze-politieke-culturele ideologie/maatschappelijke orde, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Minstens 75% van de Sira (het leven van Mohammed) gaat over de Jihad. Ongeveer 67% van de Koran, geschreven in Mekka, gaat over de ongelovigen of de politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Ongeveer 20% van Bukhari’s Hadith gaat over de jihad en de politiek. De religie vormt het kleinste deel van de islamitische stichtingsteksten.En deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen…En als de meest vooraanstaande imams, mullahs en sheiks uit alle windstreken van Dar ul Islam ZELF onderstrepen dat de Islam VEEL MEER is dan een RELIGIE, met name een MANIER VAN LEVEN (lees ideologie), wie zijn wij dan om dat allemaal in twijfel te trekken?…Spreken of schrijven over de Islam is al jaren klompendansen op een tafel vol met eieren. Door de multiculti ‘s word je al vlug als islamofoob(een term in het leven geroepen om een islamitische slachtofferrol te claimen die niet bestaat), racist – of erger nog- als extreemrechts gestigmatiseerd…Aan de naïeve Westerling de Islam uitleggen”, zei arabist Hans Jansen ooit, “is net zoiets als aan een kleuter seksuele voorlichting geven.

Het is naïef om te veronderstellen dat de Islam een godsdienst is zoals alle andere.De Islam en het Christendom verschillen als dag en nacht van elkaar! Het zijn twee totaal verschillende werelden.Het Christendom is een religie, gebaseerd op het evangelie en leven van Jezus Christus, zoals beschreven in het Nieuwe Testament.Het Oude Testament(waarin tot geweld wordt opgeroepen,omdat in die tijd kende niet geordende juridische verbanden, die wij tegenwoordig hebben) is überhaupt niet wetgevend voor Christenen.Deze Testament is geschreven tussen ongeveer 1500 en 400 voor Christus!De strijd waartoe wordt opgeroepen (Ef. 6: 10-20) in het Nieuwe Testament is een geestelijke strijd met geestelijke wapens.“Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld en onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen de kwade geesten”, zei Jezus...De verschillen tussen Jezus en Mohammed zijn zo groot, dat je ze onmogelijk beiden als ware profeet kunt zien.Mohammed beveelt zijn gelovigen om ongelovigen met een fysiek zwaard te doden, terwijl Jezus Petrus opdraagt zijn zwaard weg te doen. Dit leert de huidige christenen dat het woord van de ware God niet door geweld mag worden verspreid.“Wie het zwaard opneemt, zal erdoor vergaan,” zei Jezus.De Bijbel predikt niet een oproep tot geweldadige verovering van de wereld,net als de Koran.De weg die Christus aangeeft leidt naar leven en licht; die van Mohammed leidt naar dood en duisternis.Mohammed legde de fundering van de Islam, en was direct en indirect betrokken bij vierenzeventig overvallen, expedities of volledige oorlogen,om andere landen te veroveren.Jezus zegt dat je van je naaste moet houden en zelfs van je vijanden. Dat zul je niet tegen komen in de Koran.God wil geen dood, God wil leven. Hij is de uitvinder, de grondlegger van leven. God ís leven.Geloof is een vrijwillige overgave, anders heeft het geen waarde...  

De Kruistochten(waren niet in de geest van hun leider Jezus Christus) waren geen agressieve oorlogen om het Midden-Oosten en Turkije te koloniseren.De Kruistochten(na ruim 4 eeuwen van nederlaag op nederlaag, eindelijk terugsloegen) waren verdedigingsoorlogen om te behouden wat van ons was.De Kruisvaarders zagen zichzelf als pelgrims die probeerden christelijke gebieden te heroveren en te bevrijden van de wrede indringers.Ze begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen.Maar,de Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben dat de expansionistische en imperialistische Islam een gevoelige slag werd toegebracht en de opmars van de Islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht. Gaandeweg heroverden de christelijke ridders gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze opnieuw onder christelijke invloed tot op de dag van vandaag.De oorlog tussen protestanten en katholieken was een conflict binnen een en dezelfde familie, aangaande de heerschappij van bepaalde dogma’s.De Katholieke Kerk haar oorsprong niet heeft in de leer van Jezus of van Zijn apostelen,zoals beschreven in het Nieuwe Testament.Deze kerk is een bolwerk van macht en geld en heeft 2000 jaar Christendom verkwanselt.De Orthodoxe Kerk(bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk) pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn.…… 

De Islam is verschrikkelijk en moet liefst helemaal uit onze samenleving worden verwijderd!De enige manier om de Islam te reformeren is door de Sharia af te schaffen en de Koran te zuiveren van een enorm aantal soera’s, die niet alleen opzichtelijk vals zijn, maar tevens totaal tegenstrijdig met de beschaafde menselijkheid.Maar,meerdere interpretaties van de Koran zijn onmogelijk en ook niet toegestaan.Iedere geloofsgenoot, die niet ieder woord van Allah, dus de hele Koran, letterlijk accepteert, geen echte moslim is, en feitelijk een afvallige die de doodstraf verdient…Miljoenen zielen zitten op dit moment verstrikt in de leugen van de Islam en er is maar een ding nodig en dat is dat deze ideologie ontmaskerd wordt.Ook het nazisme en het communisme waren misleidingen, die ten val gebracht en ontmaskerd moesten worden. Deze tijd vraagt van ons om de Islam te ontmaskeren en te bidden dat nog veel zielen gered mogen worden uit de leugen...De wereld zal niet vergaan door de slechten, maar wel door de goeden die aan de kant staan en niets doen!….

 ...